Algemene Voorwaarden

Hieronder zie je de offiële algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website; zoals gebruikelijk is het een lang verhaal. De strekking is echter vrij simpel: we doen ons best, maar garanderen geen 100% accurate informatie De échte informatie en prijzen staan op de websites van de aanbieders - en zelfs zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten op hún websites.

Thuisstudie.nl is een initiatief van JJ Internet Projects. Naast bovenstaande condities zijn ook de ICT~Office Voorwaarden 2009 van toepassing op alle activiteiten en transacties die op de Thuisstudie.nl plaats vinden.

ICT~Office is de branchevereniging van circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland. Met een achterban die bijna € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT- en officesector.


Voorwaarden

Deze voorwaarden vormen gezamenlijk een overeenkomst tussen u als gebruiker van de website en Thuisstudie.nl, als website van JJ Internet Projects.

Als u een bijdrage wilt plaatsen op reviewsectie(s), moet u zich registreren en inloggen op de website. U krijgt dan persoonlijke inloggegevens toegewezen. Als u zich niet registreert, kunt u als lezer gebruikmaken van Thuisstudie.nl en kunt u bijdragen plaatsen of antwoorden op vragen lezen.

Door gebruik van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met deze gebruikersvoorwaarden. Thuisstudie.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

U mag reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Bijdragen van deelnemers op reviewsectie(s) worden voorafgaand aan plaatsing door Thuisstudie.nl gelezen en goedgekeurd indien deze in overeenstemming zijn met de algemene en de sitevoorwaarden. Een bijdrage op reviewsectie(s) van een deelnemer geeft uitsluitend de mening weer van deze deelnemer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van Thuisstudie.nl.

Wij raden lezers van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.


Hergebruik van bijdragen

Door gebruik te maken van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl geeft u Thuisstudie.nl toestemming om uw bijdrage te gebruiken in onze uitingen.

Het is niet toegestaan om bijdragen van reviewsectie(s) van Thuisstudie.nl te kopieren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van Thuisstudie.nl.


Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Thuisstudie.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl.

Thuisstudie.nl sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl te gebruiken en/of te raadplegen.

reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl wordt beheerd door Thuisstudie.nl. Geschillen die mochten ontstaan over of naar aanleiding van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft. 13. Door gebruik van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Thuisstudie.nl, als Thuisstudie.nl schade lijdt ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.


Persoonlijk wachtwoord

Als geregistreerde gebruiker dient u uw inloggegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. U aanvaardt aansprakelijkheid voor eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw inloggegevens.

Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Thuisstudie.nl daarvan terstond op de hoogte stellen via het contactformulier op onze website. Thuisstudie.nl zal u dan zo spoedig mogelijk voor een geschikte oplossing hiervoor zorgen.


Etiquette en regels

Thuisstudie.nl controleert bijdragen van deelnemers op reviewsectie(s) vooraf. Thuisstudie.nl controleert de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de deelnemers.

Thuisstudie.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen op reviewsectie(s) te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van Thuisstudie.nl.

Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • onwelvoeglijk taalgebruik;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
  • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website, en/of het overnemen van een beknopt citaat daaruit.

Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.


Persoonlijke gegevens

U verstrekt persoonlijke gegevens aan Thuisstudie.nl wanneer u een review plaatst, een brochure aanvraagt en zich aanmeldt voor MijnThuisstudie.nl. We verzamelen en bewaren deze gegevens uitsluitend om u in staat te stellen MijnThuisstudie.nl optimaal te gebruiken, om reviewsectie(s) op Thuisstudie.nl te beheren en te optimaliseren, en om eventueel met u in contact te treden over uw bijdrage(n).

Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Thuisstudie.nl, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Dit doen wij uitsluitend met uw toestemming.

Thuisstudie.nl zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve als Thuisstudie.nl daartoe ingevolge van de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.


Klachten

Als u op Thuisstudie.nl een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten aantast of die in strijd is met deze voorwaarden, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Thuisstudie.nl onderzoekt alle klachten en neemt, indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is, passende maatregelen.

Omschrijf en onderbouw uw klacht en geef aan welke bijdrage op Thuisstudie.nl uw klacht betreft (bij voorkeur met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma). Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Met klachten kunt u zich richten tot onze klantenservice. U doet dit bij voorkeur per e-mail ter attentie van service@thuisstudie.nl.

Social